Algemene voorwaarden

Algemene bedrijfs- en leveringsvoorwaarden

§ 1 Algemeen

Uw contractpartner voor alle bestellingen in het online-aanbod van CarpLne Ginderbroek 83/201 2400 Mol.
Tegenstrijdige of afwijkende voorwaarden van de klant zijn slechts bindend indien CarpLne/MooiBeletterd deze schriftelijk heeft aanvaard.

§ 2 Overeenkomst afsluiten

Door het versturen van het ingevulde bestelformulier op de website van
CarpLne door te klikken op de knop”Bestelling afronden”, geeft de klant een bindend aanbod om een ​​contract met CarpLne te sluiten

CarpLne stuurt de klanten naar aanleiding van het aanbod per e-mail een orderbevestiging en controleert het aanbod van de klanten op de haalbaarheid. De orderbevestiging vormt geen aanvaarding van het aanbod, maar dient ervoor om de klanten te informeren, dat de bestelling bij CarpLne ontvangen is. Het contract komt pas tot stand, als CarpLne het bestelde product naar de klant verstuurd en de verzending bij de klanten met een tweede e-mail (verzendbevestiging) bevestigt. Dit geldt niet, als de klant tijdens het bestelproces de betalingsmethode “Overschrijving” kiest: in dit geval vormt de oproep tot betaling de aanvaarding van het aanbod, dat binnen max. 2 dagen na indiening van het bindend bod van de klanten in het kader van de orderbevestiging.

(4) De sluiting van het verdrag is onderworpen aan de tijdige en correcte levering. Deze voorwaarde geldt niet in het geval van korte termijn leveringsstoringen, of als CarpLne verantwoordelijk is voor de niet-levering, in het bijzonder wanneer TeamShirts verzuimt op tijd een congruente dekkingsaankoop te maken. De klant wordt onmiddellijk geïnformeerd over het niet beschikbaar zijn van de dienst. Is de tegenprestatie van de klant volbracht, wordt deze terugbetaald.

§ 3 Levering/ verzending

Geleverd wordt door een door CarpLne geselecteerde verzendingsdienstverlener. De verzendkosten zijn voor rekening van de klant, welke van de bestelwaarde en plaats, waar geleverd wordt, afhankelijk zijn. Actuele verzendkosten kunnen bekeken worden bij de bestelgegevens.

§ 4 Betaling

De betaling gebeurt na keus van de klant via Creditcard, iDeal, Bancontact, PayPal, Bankoverschrijving of andere betaalmethoden. CarpLne behoudt zich het recht voor om de keuzes van betaalmethoden, waartussen een klant kan kiezen, afhankelijk van de bestelwaarde, verzendregio of andere objectieve criteria te beperken.

De klanten hebben recht op retentie of compensatie voor zover zijn vordering rechtsgeldig vastgesteld of onomstreden is. Bovendien kan de klant een terughoudingsrecht alleen uitoefenen, als de vordering van de klant op dezelfde verdragsverhouding van toepassing is. Bij gebreken aan geleverde goederen blijven de wederzijdse rechten van de klant onaangetast.
De klant gaat ermee akkoord, dat hij uitsluitend elektronische facturen zal ontvangen.

§ 5 Eigendomsvoorbehoud

De goederen blijven tot de tegemoetkoming van CarpLne toekomstige vorderingen die voortvloeien uit het contractuele eigendom van CarpLne.

De klant is verplicht om de goederen tot de eigendomsoverdracht zorgvuldig te behandelen.

§ 6 Garantie

Voor zover een gebrek onder de garantie voorvalt, is de klant in het kader van de wettelijke bestemmingen gerechtigd, nalevering te verwachten, of zich uit de overeenkomst terug te trekken of de koopprijs te verminderen. Aanspraken van de klant op de schadevergoeding bestaan alleen in overeenstemming met §7.
Indien de klant een ondernemer is, bedraagt de verjaringstermijn voor garantieclaims een jaar. Voor schadeclaims van de klanten in overeenstemming met §7 gelden uitsluitend de wettelijke verjaringstermijnen.

§ 7 Aansprakelijkheid – verantwoordelijkheid

Bij schadevergoeding is CarpLne verantwoordelijk, ongeacht de juridische reden, bij opzet en grove nalatigheid.

In het geval van nalatigheid is CarpLne alleen verantwoordelijk

·         Schade aan het leven, het lichaam of de gezondheid

·         Schade die voortvloeit uit de schending van een contractuele verplichting (verplichting waarvan de vervulling van essentieel belang is voor de goede uitvoering van het contract op wiens naleving de contractuele partner regelmatig vertrouwt en vertrouwen kan) In het geval van schending van een wezenlijke contractuele verplichting, is de aansprakelijkheid van CarpLne beperkt tot vergoeding van de voorzienbare, typisch optredende schade.

De aansprakelijkheid van CarpLne, die boven diegene in deze paragraaf uit gaat, is onafhankelijk van de juridische rechtsgrond van de aansprakelijkheid (met inbegrip van contractuele aansprakelijkheid, onrechtmatige daad, nalatigheid of enige aanspraak op schadevergoeding), uitgesloten.

Mogelijke uitsluitingen of beperkingen van de verantwoordelijkheid van CarpLne, als gevolg van paragraaf §7 gelden niet,

·         Voor zover CarpLne tegenover de klant een defect kwaadwillig verzwijgt

·         Voor zover CarpLne tegenover de klant een garantie voor de kwaliteit van de goederen overgenomen heeft

·         Voor zoverCarpLne op grond van een wettelijke regeling verantwoordelijk is, met inbegrip van de verantwoordelijkheid in het kader van de Belgische wet productaansprakelijkheid.

Voor zover de aansprakelijkheid van CarpLne van paragraaf §7 uitgesloten of beperkt is, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid voor schade van de instellingen, wettelijke vertegenwoordigers, werknemers, vertegenwoordigers en agenten van CarpLne.

§ 8 Informatie over het herroepingsrecht voor consumenten

Herroepingsrecht

U hebt het recht, binnen 14 dagen zonder opgave van redenen deze overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag, waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de transporteur is, de laatste goederen hebt ontvangen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (CarpLne Ginderbroek 83/201 2400 Mol, Telefoon +32 14 85 01 75, +32 495 64 52 72, +32 497 23 19 59  info@carplne.be) door middel van een duidelijke verklaring (bv. een via de post verzonden brief of e-mail) over uw besluit deze overeenkomst te herroepen, informeren. U kunt daarvoor gebruik maken van het bijgevoegde voorbeeld-herroepingsformulier dat echter niet verplicht is. Om te voldoen aan de herroepingstermijn is het voldoende, dat u de mededeling over de uitoefening van het herroepingsrecht voor afloop van de herroepingstermijn verzendt.

Gevolgen van de herroeping

Als u deze overeenkomst herroept, dienen wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit de levering, onmiddellijk aan u terug te betalen, uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de datum waarop wij uw mededeling over de herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen. Voor de terugbetaling gebruiken wij dezelfde betaalmethode die u bij de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij met u uitdrukkelijk andere afspraken worden gemaakt; in geen geval worden voor u kosten berekend die samenhangen met deze terugbetaling.

Wij kunnen de terugbetaling weigeren, totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u hebt aangetoond dat u de goederen hebt teruggezonden, afhankelijk van wat als eerste plaatsvindt. U moet de goederen onmiddellijk en in elk geval binnen veertien dagen vanaf de dag waarop u ons geïnformeerd hebt over de herroeping van deze overeenkomst, naar ons terugsturen of aan ons overhandigen. Aan de termijn wordt voldaan, als u de goederen binnen de termijn van veertien dagen verzendt. U draagt de directe kosten voor het terugzenden van de goederen. U dient uitsluitend te betalen voor een eventueel waardeverlies van de goederen, indien dit waardeverlies op het testen van de aard, de kenmerken van de goederen niet noodzakelijk gebruik terug te voeren is.

Uitzonderingen op het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is niet van toepassing bij de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor die waarvoor productie een individuele keuze of bepaling door de consument vereist wordt of die ondubbelzinnig op de persoonlijke behoeften van de consument toegespitst zijn.

§ 9 Rechten op drukontwerpen, schadeloosstelling

“Verstrekt materiaal”, zoals hieronder gebruikt, omvat alle informatie, motieven, waaronder ook drukmotieven en lettertypen, of andere materialen, die de klant van CarpLne in samenhang met de bestelling ter beschikking stelt en/of (in geval van een materiële aanpassing of ontwerpen door CarpLne in overeenkomst met de klant) worden vrijgegeven.

De klant garandeert tegenover CarpLne dat het verstrekte materiaal niet tegen de van toepassing zijnde wettelijke eisen (met name bepalingen van de strafrechtelijke wetten en regels ter bescherming van minderjarigen) of rechten van derden (met name auteursrecht, morele rechten, merkenrecht en soortgelijke rechten over intellectueel eigendom) overtreedt. De klant zal onmiddellijk CarpLne informeren, indien derden rechten op verstrekte materialen declareren.

Overtredingen van het verstrekte materiaal tegen wettelijke voorschriften of rechten van derden, is CarpLne gerechtigd, om een schadevergoeding voor schade van de klanten te verlangen, die door overtreding ontstaan zijn. De klant is vooral verplicht CarpLne procedures, claims, schade, kosten en andere uitgaven vrij te stellen en schadeloos te stellen, die ontstaan als derden de inbreuk gemaakt op hun rechten jegens de genoemde berechtigden declareren.

De klant is alleen verantwoordelijk, het verstrekte materiaal op de schending van de wettelijke voorschriften en rechten van derden te controleren. Blijkt of ontstaat een redelijk vermoeden, dat het voor de overeenkomst verstrekte materiaal wettelijke voorschriften of rechten van derden overtreedt, is CarpLne naast eventuele claims, bezwaar en rechtsmiddelen gerechtigd, de afhandeling van het verdrag af te wijzen of zich terug te trekken uit een dergelijke overeenkomst.

§ 10 Technische en ontwerpafwijkingen

Wij behouden ons bij de uitvoering van het contract commerciële afwijkingen van de beschrijvingen en informatie in onze catalogi, met inbegrip van onze website, met betrekking tot materiaal, kleur, gewicht, afmetingen, ontwerp of andere kenmerken van de goederen, voor zover deze afwijkingen voor de klant redelijk zijn. Gegronde reden voor verandering kunnen voortvloeien uit gebruikelijke schommelingen in de handel en technische productieprocessen.

§ 11 Bevoegdheid – Plaats van uitvoering – rechtskeuze

Plaats van vervulling voor alle leveringen is de vestigingsplaats van CarpLne in Olmen.

Voor zover het bij de klanten om een handelaar in de zin van het Wetboek van Koophandel, een rechtspersoon van publiek recht of om openbare speciale rechtspersonen gaat, heeft Turnhout jurisdictie. CarpLne heeft in dit geval het recht, de klanten na de keuze voor CarpLne aan dit hof aan te klagen

De overeenkomst is op grond van deze algemene bedrijfs- en leveringsvoorwaarden onderworpen aan de wetten van België. Indien de klant een comsument is en zijn gewone verblijfplaats in het buitenland heeft, blijven dwingende bepalingen inzake consumentenbescherming van dit land onaangetast door de keuze van de wet (art. 6 lid. 2 zin 2 Verordening (EG) 593/2008).

Indien enkele bepalingen van deze algemene bedrijfs- en leveringsvoorwaarden ongeldig zijn, blijft de overeenkomst werkzaam. Voor zover bepalingen ongeldig zijn, volgt de inhoud van het verdrag de wettelijke bepalingen. De overeenkomst is echter totaal ongeldig, als de naleving hieraan ook onder inachtneming van de in clausule 3 voorziene veranderingen een onredelijke onbillijkheid voor een partij zou betekenen.

Versie: 02/2023